Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa: HURIAL, s. r. o. so sídlom SNP 500/170, 013 05 Belá, IČO: 53 313 992, Zápis: OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 75618/L, Zastúpený: Ing. Richard Rybanský, konateľ spoločnosti, kontakt: e-mail: shop@hoogo.sk, tel.: +421 948 496 637, WEB: https://hoogo.sk/ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto registračnom formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel registrácie mojej osoby do E-SHOP-u s prístupom k môjmu kontu, kde si budem môcť kontrolovať stav svojich objednávok, budem mať prístup k histórii objednávok a využívať ponuky pre verných zákazníkov (ďalej len ako „účel“).

Svoje osobné údaje poskytujem prevádzkovateľovi po dobu do odvolania tohto súhlasu. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budem môcť vo svojom konte kedykoľvek upravovať. V prípade, ak oznámim Prevádzkovateľovi ZRUŠENIE KONTA, bude tento úkon považovaný za odvolanie môjho súhlasu so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň prehlasujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi. Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

SHOPPING BAG 0